BiżuteriaBead, Biżuteria Bead.

0,00 zł

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Biżuteriabead.sstore.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego  oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 punkt 5.

 2. Sprzedającym jest firma "Bead" z siedzibą w Zielonej Górze ul.Wyszyńskiego 19 m 33, wpisana do rejestru REGON:380066728; NIP 9730354407

 

 Klienci i rejestracja

 1. Klientami Biżuteriabead.pl (zwanymi dalej „Klienci”) mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają prawną zdolność  do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.

 2. W celu łatwiejszego korzystania z Biżuteriabead.pl, Klient może dokonać rejestracji (założenie konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w firmie, podając swój adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.

 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać  po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.

 5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Biżuteriabead sstore.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania . Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.

 6. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Biżuteriabead.sstore.pl, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

 7. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.

 8. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Biżuteriabeads.pl dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych.

 9. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Biżuteriabead.sstore.pl materiały bez zgody Sprzedającego.

 10. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Biżuteriabead.sstore.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Biżuteriabead, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.

 11. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu poprzez stosowny formularz elektroniczny Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza konta może zostać właściwie zweryfikowana. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach Biżuteriabead.sstore.pl, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

 

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy .Biżuteriabead prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę BiżuteriaBead.sstore.pl

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie Biżuteriabead  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych   Biżuteriabead.sstore.pl są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Nie wystawiamy faktury VAT.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

- Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Biżuteriabead zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Biżuteriabead.sstore.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

8. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu  należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt ....................................

9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

Warunkiem dokonania zwrotu jest:

1. Poinformowanie sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy.

2. Odesłanie przedmiotu nienoszącego jakichkolwiek śladów użytkowania.

4. Wypełnienie formularza zwrotu i dołączenie go do zwracanego przedmiotu bądź wysłanie skanu drogą mailową na nasz adres Biżuteriabeads.sstore.pl

5. Zwracany przedmiot należy nadać przesyłką rejestrowana, dobrze zabezpieczony aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu.
6.Klient ma prawo odstąpić od umowykupna-sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn w ciągu 14 dni.

7. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
8. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

9. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

10. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

12. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

13. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Biżuteriabead.
 Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Bransoletka modułowa
64,60 zł 58,14 zł
Bransoletka modułowa
64,60 zł 58,14 zł
Koralik Intensiv
72,00 zł 61,20 zł
BROSZKA SOWA CYRKONIE
19,99 zł 17,99 zł
Koralik Kwiatuszek
65,00 zł 58,50 zł
Czas wyświetlania strony: 0.057s